Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DUST 4 Business s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti DUST 4 Business, s.r.o. so sídlom Bratislavská 31, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 65980/L , IČO: 50394177, DIČ: 2120308971, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán - spoločnosti DUST 4 Business, s.r.o. ako poskytovateľa služieb (ďalej len „Poskytovateľ“) a fyzickej alebo právnickej osoby ako objednávateľa služieb (ďalej len „Objednávateľ“).

Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka:

 • poskytovania webhostingových služieb, poskytovania virtuálnych serverov a služieb elektronickej pošty na serveroch Poskytovateľa Objednávateľovi,
 • sprostredkovania registrácie doménových mien druhej alebo vyššej úrovne v sieti internet v centrálnych registroch doménových mien (a ďalších služieb týkajúcich sa doménových mien) zo strany Poskytovateľa pre Objednávateľa,
 • služieb s tým súvisiacich.

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 02.07.2016.

2. Uzatvorenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru (ďalej len „Objednávka“) v elektronickej forme na internetovej stránke Poskytovateľa, alebo zaslaním záväznej objednávky prostredníctvom e-mailu. Objednávka obsahuje špecifikáciu objednávaných služieb a ich cenu, ktorú je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi za služby zaplatiť. Údaje vyplnené Objednávateľom v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Objednávateľ odoslaním Objednávky akceptuje tieto VOP.

3. Registrácia domény

Registrácia doménových mien prebieha podľa poradia, v ktorom boli objednané.

Registrácia slovenských (.SK) domén sa riadi pravidlami Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s.. Objednávateľ je povinný sa s týmito podmienkami oboznámiť prostredníctvom internetovej stránky SK-NIC a.s. sk-nic.sk/dokumenty.

Registrácia domén druhej a vyššej úrovne prebieha až po pripísaní úhrady poplatku za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Je v záujme Objednávateľa uhradiť poplatok za registráciu objednanej domény čo najskôr po jej objednávke, v opačnom prípade Poskytovateľ neručí za dostupnosť objednanej domény.

Výška poplatkov za registráciu domén je zverejnená v cenníku Poskytovateľa na jeho domovskej stránke www.dust.sk.

Zrušiť objednávku na registráciu domény je možné len do momentu, kým nie je Poskytovateľom odvedený poplatok za jej registráciu. Po odvedení registračného poplatku už nie je možné žiadať o jeho vrátenie, nakoľko táto skutočnosť vyplýva zo samotných registračných podmienok spoločnosti SK-NIC a.s..

Poskytovateľ zaistí registráciu a prevádzku doménového mena bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebránia problémy na strane Objednávateľa alebo na strane tretích osôb. Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Objednávateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Objednávateľom.

Za porušenie vlastníckych práv k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Objednávateľa, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov (oprávnených osôb podľa zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník), nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.
Na základe objednávky Poskytovateľ zaregistruje .SK doménu vo svojom mene (Poskytovateľ je držiteľom domény). V takomto prípade Poskytovateľ garantuje Objednávateľovi, že počas registračného obdobia uvedenej domény akékoľvek zmeny (zmena držiteľa, zmena registrátora) vykoná len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa. Poskytovateľ môže odmietnuť zaregistrovanie domény vo svojom mene.

4. Webhostingové služby

Poskytovateľ umožní Objednávateľovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho alebo cloudového internetového servera v rozsahu uvedenom v objednávke. Server Poskytovateľa je umiestnený v housingovom centre tretej osoby. V súvislosti s poskytovaním webhostingových služieb a služieb elektronickej pošty je Poskytovateľ povinný dohliadať na funkčnosť servera. Ďalej je povinný pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera.

Objednávateľ má možnosť využiť telefonickú a e-mailovú podporu na riešenie problémov s registráciou a prevádzkou jeho domény. Kontakt na podporu nájde na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný do jedného pracovného dňa odpovedať na Objednávateľovu požiadavku.

Webhostingové služby a služby elektronickej pošty nie je povinný Poskytovateľ poskytovať v prípade, že ich poskytovaniu bránia problémy na strane Objednávateľa alebo na strane tretích osôb. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky v dodávke elektrickej energie a za výpadky dátovej siete housingového centra. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kroky na eliminovanie výpadkov v poskytovaných službách. V súvislosti s tým je Poskytovateľ oprávnený vykonávať plánované odstávky poskytovaných služieb s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardware, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru (ďalej len „odstávka služieb“). Pokiaľ to charakter odstávky dovoľuje, bude vykonaná vo večerných a nočných hodinách tak, aby čo najmenej ovplyvnila funkčnosť poskytovaných služieb. Poskytovateľ o plánovaných odstávkach vopred informuje na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom vopred upozorní priamo dotknutých zákazníkov.

V prípade, že je vystavená faktúra/predfaktúra za prevádzku domény viac ako 1 mesiac po dátume splatnosti alebo viac ako 1 mesiac po uplynutí predchádzajúceho predplateného obdobia služieb, ktoré sú na predmetnej faktúre/predfaktúre fakturované (podľa toho ktorý z uvedených termínov nastane neskôr) a Objednávateľ ju napriek opakovanej výzve neuhradí, Poskytovateľ má právo zmazať zo svojho servera všetky dáta týkajúce sa Objednávateľovej domény.

Neobmedzený mesačný prenos dát znamená prenos dát medzi doménou Objednávateľa a sieťou Internet, v množstve výrazne neprekračujúcom bežné využitie služby u iných zákazníkov Poskytovateľa a zároveň takýto prenos dát negatívne neovplyvňuje stabilitu služieb Poskytovateľa.

Neobmedzený webhosting - diskový priestor na zdieľanom webhostingu má vždy definovanú veľkosť (podľa zvyčajných požiadaviek zákazníkov Poskytovateľa). Na základe požiadavky Objednávateľa môže Poskytovateľ bezplatne zväčšiť diskový priestor vyhradený pre konkrétnu doménu. Poskytovateľ môže odmietnuť zväčsenie diskového priestoru, alebo môže priestor zväčšiť podľa svojho uváženia, v záujme zachovania stability poskytovaných služieb pre všetkých zákazníkov.

Neobmedzený počet domén - počet domén zodpovedajúci zvyčajnému využívaniu zdieľaných webhostingových služieb zákazníkmi Poskytovateľa. Na základe požiadavky Objednávateľa môže Poskytovateľ tento limit zvýšiť, s ohľadom na zachovanie stability poskytovaných služieb pre všetkých zákazníkov.

Multihostingovú službu môže využívať len doména registrovaná prostredníctvom Poskytovateľa. V prípade existujúcej domény je potrebné ju preregistrovať / previesť k Poskytovateľovi.

5. Využitie objednaných služieb

Objednávateľ nesmie zriadiť webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Objednávateľ plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím osobám. Poskytovateľ má právo, pokiaľ to obsah Objednávky neurčí inak, okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služby pre Objednávateľa, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:

 • web stránku, ktorá preťažuje databázové, webové alebo e-mailové systémy, spôsobuje ich úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť a tým poškodzuje Poskytovateľa a/ alebo iných zákazníkov Poskytovateľa,
 • web stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), phishing, download server,
 • web stránku obsahujúcu nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi, a podobne),
 • warez servery, servery s podobným zameraním a stránký propagujúce warez,
 • servery ponúkajúce dáta chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi bez súhlasu autora,
 • servery využívajúce licencie, programy alebo súčasti chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi bez súhlasu autora,
 • web stránku sprístupňujúcu akékoľvek dáta, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a právnym poriadkom SR (napr. fotografie alebo texty podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov).

Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že:

 • nebude používať informácie získané prostredníctvom služby, pokiaľ sú tieto informácie chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentami,
 • nebude sa neoprávnene pokúšať preniknúť do prístupových účtov iných klientov alebo do systému Poskytovateľa,
 • akékoľvek osobné údaje budú na servery Poskytovateľa ukladané výlučne v kryptovanej podobe.

Ak dôjde k pozastaveniu alebo ukončeniu poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa z dôvodu porušenia týchto podmienok Objednávateľom, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Objednávateľovi uhradené poplatky za poskytovanie služieb.

Diskový priestor domény slúži na ukladanie obsahu webových stránok Objednávateľa, neslúži ako úložisko pre výmenu veľkého množstva dát medzi užívateľmi Objednávateľa (cez ftp, http a pod.).
Objednávateľ nie je oprávnený poskytovať za odplatu alebo bezplatne služby poskytované Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Jedna webhostingová služba (vrátane služieb s možnosťou prevázkovania viacerých domén - multihosting) je určená pre využívanie jedným subjektom (Objednávateľ), nie tretími stranami.

6. Ceny a platobné podmienky

Cenník služieb Poskytovateľa (ďalej len „cenník“) je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poplatok za registráciu domény je splatný ročne vopred, prípadne podľa podmienok registrácie daného doménového mena. Webhostingové služby sú splatné ročne, prípadne na viac rokov dopredu. Poskytovanie virtuálneho servera je splatné mesačne, štvrťročne alebo ročne.

Poskytovateľ poplatok za registráciu, webhosting a poskytovanie virtuálneho servera účtuje faktúrou alebo predfaktúrou so splatnosťou do 14 dní od vystavenia.

Objednávateľ by mal vykonať úhradu tak, aby bola jeho platba pripísaná na účet Poskytovateľa pred koncom registračného obdobia domény, v prípade neskoršej úhrady Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť domény.

Predfaktúra je v elektronickej forme zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu Objednávateľa. Objednávateľ má právo požiadať o jej papierovú verziu, jej zaslanie poštou je spoplatňované podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa. Objednávateľ je povinný pri úhrade dodržať variabilný symbol uvedený na predfaktúre, slúžiaci na identifikáciu platby. V prípade neuvedenia variabilného symbolu, alebo uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté problémy pri spracovaní platby.

Objednávateľ je povinný uhradiť plnú sumu uvedenú na faktúre, resp. predfaktúre.

Faktúra (daňový doklad) je po zaúčtovaní platby zasielaná v elektronickej forme (PDF súbor) emailom. Elektronická faktúra spĺňa všetky podmienky vyžadované platnými zákonmi SR. Obsah dokumentu je podpísaný elektronickým podpisom v súlade so zákonom o elektronickom podpise (č. 215/2002 Z. z.) a je tak platným daňovým dokladom.

Objednávateľ má počas prvého mesiaca od objednania novej služby nárok na zrušenie objednávky bez udania dôvodu a vrátenie uhradených poplatkov za prevádzku. Poplatok za zmenu registrátora, registráciu domény, SSL certifikát a príp. iné podobné služby, je nevratný. Ak Objednávateľ po skončení skúšobnej doby ukončí používanie služby, nemá nárok na vrátenie poplatku alebo jeho časti. Predplatená služba je Objednávateľovi k dispozícii nezávisle na tom, či ju využíva alebo nie, až do konca predplateného obdobia.

Pre poskytovanie virtuálnych serverov platia tieto podmienky viazanosti:

7. Ukončenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom zaniká:

 • dohodou zmluvných strán,
 • výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,
 • odstúpením od zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak klient porušuje podmienky podľa bodu 5 VOP, alebo koná proti záujmom Poskytovateľa.

8. Osobitné ustanovenia

Vypísaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom.

Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje Objednávateľa (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) neposkytnúť tretej osobe bez Objednávateľovho výslovného súhlasu s výnimkou:

 • poskytnutie údajov Objednávateľa registrátorovi príslušnej domény podľa Objednávky, ak je to nevyhnutné pre správny priebeh registračného procesu objednanej domény,
 • poskytnutie nevyhnutných údajov o Objednávateľovi zmluvnému partnerovi Poskytovateľa, ktorý sa z poverenia Poskytovateľa zaoberá vymáhaním pohľadávok Poskytovateľa - a to len v prípade, že Objednávateľ neuhradí poplatky spojené s jeho Objednávkou po dobu viac ako 60 dní odo dňa splatnosti vystavenej predfaktúry aleb faktúry. V takomto prípade budú údaje o Objednávateľovi použité zmluvným partnerom Poskytovateľa a to len na účely vymáhania pohľadávky.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu klienta tieto VOP a cenník. Poskytovateľ je povinný o zmene VOP alebo cenníka informovať Objendávateľa najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny. Po doručení príslušného upovedomenia o zmene VOP alebo cenníka má Objednávateľ právo zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, najneskôr však 20 dní po doručení upovedomenia. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia platnosti príslušnej zmeny VOP alebo cenníka.

9. Ochrana osobných údajov

Politika spracovania osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV UPLATŇOVANÉHO OD 25. MÁJA 2018, PODĽA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ÚČINNOM OD 25.5.2018 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Spoločnosť DUST 4 Business, s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina, IČO: 50394177 osobné údaje spracúva zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne, na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, správne a podľa potreby aktualizované, vo forme umožňujúcej identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.
Spoločnosť DUST 4 Business, s.r.o, Bratislavská 31, 010 01 Žilina, IČO: 50394177 je prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 
Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.
Na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) vydala spoločnosť DUST 4 Business, s.r.o., tento dokument Politika spracovania osobných údajov.
Dôvody a typy spracovania údajov
Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • za účelom uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s internetom, webhostingové služby, registráciu domén, mailové služby pre klienta podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR) - plnenie zmluvy.
  Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: - názov spoločnosti, meno a priezvisko, doklad totožnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefónne číslo, meno a priezvisko zamestnanca
 • za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty a za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonného dôvodu.
  Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje
  - daňové účtovné doklady a záznamy.

Účel spracovania údajov
K vašim osobným údajom môžu mať šifrovaný prístup aj dodávateľ našich IT systémov a aplikácií. Títo, samozrejme, vaše údaje nijako nevyužívajú. V rámci údržby IT systémov a aplikácií, vytváraní pravidelných záloh, k nim však môžu mať šifrovaný prístup. Dodávateľ je viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
S naším dodávateľom IT služieb máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá zaručuje, že budú s Vašimi údajmi nakladať zákonným spôsobom. 
Dĺžka spracovania osobných údajov
Na uvedené účely budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Daňové doklady budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.
Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje spracovávané na uvedený účel budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
Prevod osobných údajov do tretej krajiny
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Tlačidlá sociálnych médií
Na našich webových stránkach používame nasledujúce doplnky sociálnych médií: Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram. 
Tieto pluginy sme implementovali pomocou takzvaného riešenia s dvomi kliknutiami. To znamená, že pri navigácii na našej webovej stránke nebudú poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií zhromažďovať osobné údaje. Iba ak kliknete na niektorý z doplnkov, odošlú sa vaše osobné údaje: Aktiváciou doplnku sa dáta automaticky prenášajú na príslušného poskytovateľa doplnkov a uloží ich (v prípade poskytovateľov z USA vaše osobné údaje bude uložená v USA). Nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľmi, ani nevieme, aký je rozsah zhromažďovania údajov, účelov alebo retenčných období.
Informácie o účelu a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom plug-inu nájdete v príslušných zásadách ochrany údajov týchto poskytovateľov, kde nájdete aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach ochrany súkromia.

Integrácia videí YouTube

Do našich webových stránok sme zaradili odkaz na náš kanál YouTube. Videá sú uložené na stránke http://www.YouTube.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Vaše osobné údaje nebudú prenesené na YouTube, ak neprehráte videá. Nemáme vplyv na tento prenos údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov služby YouTube nájdete na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ 

Cookies
Cookies používame na našich webových stránkach. Súbory cookie sú malé textové súbory odoslané webovým serverom do vášho webového prehliadača a lokálne uložené vo vašom počítači. Súbor cookie umožňuje serverovi jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy.
Na našich webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 1. Potrebné súbory cookies
  Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie. Bez týchto súborov cookie nemožno poskytnúť služby, ktoré ste požadovali, ako napríklad zapamätať si prihlasovacie údaje alebo údaje poskytnuté na rezerváciu.
 2. Výkonné súbory cookies
  Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku. Napríklad používame súbory cookie služby Google Analytics, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia prichádzajú na naše stránky, prehliadajú alebo používajú naše stránky a upozorňujú na oblasti, v ktorých môžeme zlepšiť oblasti ako navigácia, skúsenosti s rezerváciou a marketingové kampane. Údaje uložené týmito súbormi nikdy neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená vaša identita.
 3. Funkčné cookies
  Tieto súbory cookie si pamätajú voľby, ktoré vykonávate, ako napríklad krajinu, ktorú navštívite našu webovú stránku, jazykové parametre a parametre vyhľadávania. Tieto môžu potom byť použité na poskytnutie skúseností, ktoré sú vhodnejšie pre vaše výbery, a aby boli návštevy prispôsobené a príjemnejšie.
  Aktuálne verzie webových prehliadačov ponúkajú rozšírené používateľské ovládacie prvky týkajúce sa umiestnenia a trvania súborov cookie prvej a tretej strany. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách na správu súborov cookie, ktoré sú k dispozícii, vyhľadajte v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača „cookies“. Cookies môžete povoliť alebo zakázať úpravou nastavení v prehliadači. Môžete tiež zistiť, ako to urobiť, a nájsť viac informácií o súboroch cookie na adrese www.allaboutcookies.org. Ak sa však rozhodnete v prehliadači zakázať súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť dokončiť určité činnosti na našich webových stránkach alebo správne pristúpiť k určitým častiam. Ak by ste chceli získať viac informácií o reklame založenej na záujmoch, vrátane toho, ako zrušiť tieto súbory cookie, navštívte stránku http://youronlinechoices.eu

Google Analytics

Naša webová lokalita používa službu Google Analytics, ktorá je webovou analytickou službou, ktorú poskytuje poskytovateľ tretej strany Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics slúži na vyhodnotenie používania našich webových stránok, zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok a ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Informácie generované cookie o vašom používaní webových stránok sú zvyčajne prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Na tento prenos sa vzťahuje certifikácia služby Google Shield Privacy a samostatná dohoda o spracovaní údajov, ktorú sme uzavreli so spoločnosťou Google: support.google.com/analytics/ (informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov).

Bezpečnostné opatrenia pre dodržiavanie ochrany údajov

Snažíme sa o dodržiavanie príslušných štandardov bezpečnosti a zaviedli sme dôkladné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade so súčasnými najnovšími technológiami, najmä na ochranu údajov pred stratou, falšovaním alebo prístupom neoprávnených tretích osôb. Na prenos mimoriadne citlivých osobných údajov cez internet, používame výlučne šifrované prenosové cesty a dodržiavame štandardy zabezpečenia, ktoré sú súborom zásad a postupov optimalizovať bezpečnosť. Avšak prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Takže, zatiaľ čo sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našich webových stránkach. Akýkoľvek prenos je na vlastné riziko. Akonáhle dostaneme vaše osobné údaje, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu. Naše interné spracovanie je chránené autorizáciou a komunikácia je šifrovaná. 

Vaše práva

Pokiaľ ide o zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, môžete: 

 • svoj súhlas kedykoľvek odvolať, napríklad odhlásením sa na konci každého zaslaného newslettra,
 • spýtať sa, či spracovávame osobné údaje o vás, na aké účely sú kategórie dotknutých osobných údajov, ku ktorým kategóriám príjemcov informácie boli zverejnené,
 • podľa možnosti na plánované obdobie, na ktoré budú osobné údaje uložené,
 • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • požiadať o prijímanie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte
 • požadovať, aby nepresné údaje boli opravené,
 • namietať proti ďalšiemu spracovaniu a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov,
 • požiadať, aby spracovanie vašich osobných údajov bolo obmedzené spoločnosťou DUST 4 Business s.r.o.,
 • požiadať o to, aby ste nepodliehali rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré vytvárajú právne účinky vo vzťahu k vám alebo sa vás podobne významne dotýkajú.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré boli uložené u nás, alebo by ste chceli uplatňovať svoje práva, obráťte sa na nášho manažéra ochrany údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Zachovanie a vymazanie osobných údajov

Osobné údaje budeme uchovávať len na obmedzený čas potrebný na splnenie vyššie uvedených účelov spracovania. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané. Ak spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, uchováme vaše osobné údaje na obmedzenú dobu potrebnú na splnenie účelov ich spracovania.
V prípade, že s vami uzatvárame zmluvu, budeme vaše informácie uchovávať počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý ste mali s nami, a v rozsahu povolenom po ukončení tohto vzťahu tak dlho, ako je potrebné na plnenie stanovených účelov v tomto oznámení. Kritériá na určenie doby skladovania sú zákonné a zmluvné požiadavky, povaha nášho vzťahu s vami, povaha príslušných údajov a technické požiadavky. Zákony môžu vyžadovať, aby sme držali určité informácie za určité obdobia.
V prípade, že spracovávame osobné údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, spracovávame údaje, až kým nás nevyzvete, aby sme ich odstránili. Zaznamenávame tiež skutočnosť, ak ste nás požiadali, aby sme nespracovávali vaše osobné údaje.
V iných prípadoch môžeme uchovávať údaje na primeranú dobu po skončení akéhokoľvek vzťahu.